Start arrow RODO
pastarchives.jpg

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. zwanego dalej „RODO” informuję, iż:  

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi i Realizacji Budownictwa ZOR‑BUD we Wrześni z siedzibą przy ulicy Letniej 28, 62-300 Września.

2.    Obowiązki Inspektora ochrony danych osobowych pełni Małgorzata Pawłowska, kontakt: tel. 601 76 79  78; e‑mail: biuro@zor‑bud.pl.

3.    Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności ustawy o Prawie Budowlanym oraz przepisów wykonawczych.

4.    Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

·         dostępu do danych osobowych,

·         sprostowania danych osobowych,

·         ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·         przenoszenia danych do innego administratora,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

·         usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).

6.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

8.    Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

9.    Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.